Leefgebied voor geelbuikvuurpadden, vroedmeesterpadden en rugstreeppadden - en nog veel meer

Kort en krachtig - waar gaat het over?

Het Biologische Station StädteRegion Aachen e.V. wil de situatie van drie bedreigde amfibiesoorten in de StädteRegion Aachen als onderdeel van een LIFE-project gefinancierd door de Europese Unie. duurzaam verbeteren.

Er zijn verschillende maatregelen zullen er voor moeten zorgen dat de geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en rugstreeppad op lange termijn in deze regio behouden blijven: de bestaande leefgebieden worden verbeterd en worden met elkaar verbonden door zogenaamde stapsteenbiotopen. Er worden ook nieuwe gebieden verworven voor de bescherming van amfibieën. Geelbuikvuurpadden, die voorheen met ouderdieren uit de regio werden gekweekt, worden in twee natuurgebieden gevestigd. Gedurende het project observeren de projectmedewerkers de ontwikkeling van de dierenpopulatie om te kijken of de maatregelen effectief zijn.

Om de bescherming van amfibieën op de lange termijn te waarborgen, worden gemeenten, politici, natuurbeschermingsverenigingen, grondeigenaren en vrijwilligers bij het project betrokken en geadviseerd over de bescherming van amfibieën.

De projectmedewerkers richten zich tot de regionale bevolking met verschillende informatieaanbiedingen, zoals natuurtochten, tentoonstellingen en folders. Scholen kunnen sponsoren en lesmateriaal lenen. Burgers kunnen worden opgeleid tot amfibieën- rangers en als vrijwilliger voor het gebied zorgen.

De folder van het project (alleen in het Duits)

Pdf 1,3 MB Download de Duitse versie


Cijfers, gegevens, feiten
Looptijd:januari 2017 tot december 2025
Projectpartner:Ministerie van Milieu, Landbouw, Natuur en Consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (MULNV NRW) met het Staatsbureau voor natuur, milieu en consumentenbescherming van Noordrijn-Westfalen (LANUV NRW)
Budget:ongeveer 4,2 miljoen euro
Financiers:LIFE-natuurprogramma van de Europese Unie, MULNV NRW, StädteRegion Aachen
Projectregio:Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg, Würselen

LIFE

Het LIFE-programma is het financiële instrument van de EU voor maatregelen ter bescherming van het milieu, de natuur en het klimaat. De huidige financieringsperiode 2014-2020 heeft een budget van 3,4 miljard euro. Hiervan gaat 2,59 miljard euro naar het deelprogramma milieu. Het doel van het subprogramma "Natuur" is het bevorderen van habitats, plant- en diersoorten die belangrijk zijn voor Europa. In de bijlagen bij de Fauna-Flora-Habitatrichtlijn (FFH) en de vogelbeschermingsrichtlijn staat welke habitats en soorten in het bijzonder in de belangstelling staan.

De geelbuikvuurpad, de vroedmeesterpad en de rugstreeppad horen erbij: voor hen en alle andere op de lijst vermelde soorten en habitats moet een gunstige staat van instandhouding worden hersteld of behouden. Dit wordt overwogen voor verschillende geografische regio's. (In de StädteRegion komen de Atlantische en continentale regio's samen). De beoordeling van de staat van instandhouding omvat de omvang van de populatie, de toestand van de habitat en de beperkingen die in het gebied bestaan.

De staat van instandhouding van de doelsoorten in de StädteRegion vóór de start van het project, in Noordrijn-Westfalen en Duitsland, wordt hieronder weergegeven.

Staat van instandhouding van de doelsoorten

in de stadsregio, in NRW en in Duitsland

Het doel van het project is om de staat van instandhouding van de doelsoorten in de StädteRegion Aachen te verbeteren, ook als bijdrage aan de verbetering van de staat van instandhouding in heel Noordrijn-Westfalen. Hiervoor stellen de Europese Commissie en de deelstaat Noordrijn-Westfalen geld beschikbaar. In de financieringsperiode 2014 tot 2017 werden acht projectaanvragen uit Duitsland goedgekeurd in de categorie LIFE Nature, waarvan twee projecten van de Biologische Station StädteRegion Aachen e.V. LIFE Amphibienverbund en LIFE Habitatnetzwerk für den Blauschillernden Feuerfalter.

Natura 2000

Een bijzonder instrument voor het behoud van biologische diversiteit is het Europese netwerk van beschermde gebieden NATURA 2000. Het strekt zich uit over de hele Europese Unie. Natura 2000-gebieden worden beschermd volgens twee EU-richtlijnen, de Fauna-Flora-Habitat (FFH) richtlijn (FFH gebied) en de vogelbeschermingsrichtlijn (vogelreservaat). De soorten en habitattypen die behouden moeten blijven, staan vermeld in bijlagen bij de richtlijnen.

De habitatrichtlijn vermeldt in bijlage II "dier- en plantensoorten van gemeenschappelijk belang" waarvoor FFH-gebieden moeten worden aangewezen , met inbegrip van de geelbuikvuurpad. In het Stolberg-gebied zijn er bijvoorbeeld vier FFH-gebieden om de geelbuikvuurpad te beschermen.

In bijlage IV staan dier- en plantensoorten die in heel Europa beschermd zijn en waarvoor een gunstige staat van instandhouding behouden of bereikt moet worden. Geelbuikvuurpad, kruispad en vroedmeesterpad worden hier vermeld. Alle deelstaten, ook NRW, zijn verplicht om de zesjaarlijkse staat van instandhouding van de soort vast te stellen en te rapporteren aan de EU.